Editorials

Fight the US-Duterte regime’s fascist terrorism and Memo Order 32
December 07, 2018

The US-Duterte regime has formally put almost half the nation under militarization and military rule when it issued Memorandum Order 32. Using the order, Rodrigo Duterte directly deployed additional battalions to Eastern Visayas, Negros Island and Bicol to supposedly counter “lawless violence and terrorism.” In reality, MO 32 imposed martial law on the four regions […]

Read more

La­ba­nan ang ma­la­wa­kang pa­sis­tang te­ro­ris­mo at Me­mo Order 32 ng re­hi­meng US-Du­ter­te
December 07, 2018

Por­mal nang ipi­naii­la­lim ng re­hi­meng US-Du­ter­te sa mi­li­ta­ri­sa­s­yon at pag­ha­ha­ring mi­li­tar ang ka­lak­han ng ban­sa nang ini­la­bas ni­to ang Me­mo­ran­dum Order (MO) 32. Ga­mit ito, di­rek­tang nag­ta­la­ga si Rod­ri­go Du­ter­te ng dag­dag na mga ba­tal­yon sa Eastern Visayas, Isla ng Neg­ros at Bicol pa­ra apu­la­in diu­ma­no ang “ka­ra­ha­san at te­ro­ris­mo” sa na­tu­rang mga re­hi­yon. Sa […]

Read more

Duterte is putting the country in the middle of the battle of imperialist giants
November 21, 2018

President Rodrigo Duterte recently expressed apprehension over the possible break-out of armed confrontation between the US and China in the South China Sea (SCS). He claims, China is “already in possession” of the sea and that US military drills are only provoking counter-action. The Philippines will suffer in the event of such a war in […]

Read more

Inii­pit ni Du­ter­te ang Pi­li­pi­nas sa nag-uum­pu­gang im­per­ya­lis­tang ba­to
November 21, 2018

Nag­pa­ha­yag kamakailan si Rodrigo Du­ter­te ng GRP ng pag­ka­ba­ha­la sa po­si­bi­li­dad na su­mik­lab ang ar­ma­dong sa­gu­pa­an sa pa­gi­tan ng US at Chi­na sa South Chi­na Sea (SCS). Diu­ma­no, “ha­wak na” ng Chi­na ang na­tu­rang ka­ra­ga­tan at nag-uud­yok lamang ng kontra-ak­syon ni­to ang mga ini­lu­lun­sad na “mi­li­tary drill” ng US. Mag­du­ru­sa raw ang Pi­li­pi­nas sa­ka­ling su­mik­lab […]

Read more

Duterte’s foul lies and cruel fascism
November 07, 2018

Over the past weeks, Duterte and his fascist cabal have shamelessly twisted facts in their vile aim to slander the Party and revolutionary movement. This is a desperate attempt to justify ever repressive measures to suppress the people’s resistance to his tyrannical and terrorist reign. First, he ridiculoulsy accused the NPA of being behind the […]

Read more

Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte
November 07, 2018

Sa nagdaang mga linggo, walang-kahihiyan si Duterte at kanyang mga pasistang kasapakat sa pambabaluktot sa katotohanan sa imbing layuning siraan ang Partido at rebolusyonaryong kilusan. Isa itong desperadong tangka na bigyang-matwid ang lalong mapaniil na mga hakbangin para supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang paghaharing tiraniko at terorista. Una, hangal niyang isinakdal ang […]

Read more

Nangalisbo nga mga bakak ug bangis nga pasismo ni Duterte
November 07, 2018

Niining milabayng mga semana, walay kaulaw si Duterte ug iyang mga pasistang alipures sa pagtuis sa kamatuoran sa walay-kapaingnang tinguha nga dauton ang Partido ug rebolusyonaryong kalihukan. Usa kini ka desperadong pagsulay nga hatagan ug katarungan ang labawng mapanumpuong mga lakang aron sumpuon ang pagsukol sa katawhang Pilipino sa iyang tiraniko ug teroristang paghari. Una, […]

Read more

The countryside is fertile ground for intensifying the people’s war
October 21, 2018

Every field and mountain in the vast Philippine countryside is marked by poverty and hunger. The poor peasants, farm workers and toiling masses suffer relentless exploitation and oppression. Theirs is an intense aspiration to end more than one century of semifeudalism which are virtual fetters of the past and barriers to social liberation. The peasant […]

Read more

Mataba ang lupa sa kanayunan para paigtingin ang digmang bayan
October 21, 2018

Ang bawat sulok ng mga bukid at kabundukan sa malawak na kanayunan ng Pilipinas ay batbat ng karukhaan at kagutuman. Walang lubay ang dinaranas na pagsasamantala at pang-aapi ng mahihirap na magsasaka, mga manggagawang bukid at iba pang saray ng masang anakpawis. Masidhi ang kanilang pagnanais na wakasan ang mahigit isang siglong sistemang malapyudal na […]

Read more

Labanan ang panlilinlang at mga hakbanging anti-demokratiko ni Duterte
October 07, 2018

  Isang engrandeng saywar laban sa mamamayang Pilipino ang isinasagawa ngayon ng rehimeng US-Duterte. Sa ngalan ng “pagsugpo sa Red October,” pakana diumano ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) para ibagsak si Rodrigo Duterte ngayong Oktubre, pinagbabantaan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na supilin ang saligang mga karapatang demokratiko ng mamamayang Pilipino. Tahasang […]

Read more